Ol

                                                                    O gs

                     otygtk znkt znk

                                                                                            atobkxyk oy

    otygtk. O

                              rubk znk

                      cusgt. O rubk

                                                          znk jgksut.

                                                 O ngzk

                                                                                             seykrl.